Privacybeleid

Boekenco.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boekenco.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door boekenco.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; voor verzending naar het opgegeven adres
 • Tussenvoegsel; voor verzending naar het opgegeven adres
 • Achternaam; voor verzending naar het opgegeven adres
 • Adresgegevens; voor verzending naar het opgegeven adres
 • Telefoonnummer; als wij u willen bereiken voor vragen over de bestelling
 •  E-mailadres; als wij u willen bereiken voor vragen over de bestelling 
 • Geslacht; voor de juiste aanhef als wij u bellen, mailen of telefonisch contact opnemen, ook voor het verzenden van uw bestelling
 • Geboortedatum; wij mogen geen bestelling aan jongeren onder de 18 jaar versturen 

Uw persoonsgegevens worden door boekenco.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode tot de opdracht uitgevoerd is.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar Deze termijn is wettelijk vastgesteld door de Belastingdienst.

Als boekenco.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover neem dan contact op boekenco.nl via info@boekenco.nl.

Leeftijdscheck!

Om deze webwinkel te bezoeken en te gebruiken moet je minimaal 18 jaar of ouder zijn.